رستورانهای خصوصی Winter Garden.پارکتهای بکار رفته در این پروژه از برند "هی وود"  و توسط شرکت طرح ایوان تامین شده است.

 

Engineered Board, Bispoke Wooden Floor

Europian Oak  Elegance, Grade "Select"

20mm x 180mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineered Board, Aged Hardwood Floors

Europian Oak  Antique Collection- Burned & Brushed

20mm x 400 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineered Board, Bispoke Wooden Floor

Europian Oak- Herringbone Collection, Grade "Select"

20mm x 120mm x 900mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineered Board, Bispoke Wooden Floor

Europian Oak- Herringbone Collection, Grade "Select"

20mm x 120mm x 900mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در تماس باشید

Designed & Developed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner